KAPELPOST mei 2018

U kunt deze kapelpost hier downloaden.

De misintenties kunt u hier downloaden.

UITNODIGING

Het bestuur presenteert haar uitwerking van ‘De Volgende Stap’ voor de Kapelgemeenschap voor de komende jaren. Daarin is een hernieuwde visie en een hernieuwde structuur beschreven.

Wij nodigen jullie graag uit kennis te komen nemen hoe wij denken een en ander te kunnen bereiken en realiseren.

De eerste presentatie zal plaats vinden op zondag 20 mei, 1ste Pinksterdag, ná de eucharistieviering. Guus Schlatmann zal namens het bestuur uitleg geven.

Bredere uitdieping volgt op maandag 28 mei om 19:30 uur in de kapel. We stellen het zeer op prijs als u daarbij aanwezig kunt zijn, of u nu wél of niet actief wilt bijdragen.

Luisteren en kennis nemen is al van groot belang. Maar natuurlijk wordt actieve inbreng zéér zeker op prijs gesteld!!! Wij hebben ieders aanwezigheid nodig om hierbij ook echt Kapelgemeenschap zijn!

Heel graag rekenen wij op u! Dus…tot  op Pinksteren 20 mei in de kapel?!?!.

En natuurlijk ook graag op maandagavond 28 mei!!!

Het bestuur van deKapelgemeenschap Ter Linde,bereikbaar viaMobielnr.: 06-409 66 338 of E-mail: info@kapelgemeenschap.nl 

 

 Stiltewandeling OP HEMELVAARTSDAG !

Donderdag 10 mei a.s gaan we weer volgens traditie DAUWTRAPPEN. Dat betekent wat vroeger opstaan en nog meer rust ervaren in de frisse vroege morgen !

In stilte, om de heroplevende natuur van de maand mei bewust te ervaren, lopen we in een rustig tempo een mooie route door het afwisselende mooie buitengebied van Uden.

De route is wat langer met twee pauze-momenten waarin voor een versnapering wordt gezorgd.

Een mooi begin van de dag?! Voor de één leidt het zo samen wandelen tot verstilling, de ander geeft het juist energie om op deze manier met de natuur verbonden te zijn. U zult het merken: de natuur zal zijn werk doen!

U BENT VAN HARTE WELKOM.

Verzamelen: vanaf 7.00 uur bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: precies 7.15 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur. Er staat dan een kop koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer van het klooster en naar wens kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur in de kapel.

Vervoer: de deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto’s.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving,  onder vermelding van wel/geen eigen vervoer: t/m 7 mei via info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van kapelgemeenschap Ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden. Tel: 06-4096 6338.

Besluit u op het laatst ook mee te wandelen dan is dat heel prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen? Kunt u helaas toch niet meegaan, dan hoeft u zich in die vroege morgen niet af te melden. Weet u het al eerder: stuur dan graag een berichtje of belt u even.

De werkgroep meditatie en bezinning.

WAT BRENGT JOU IN BEWEGING?

Op eerste Pinksterdag is dit het thema van de

Mistralviering. Wat bezielt jou? Het is ook de Week van de Nederlandse missionaris. Wat bezielde deze mensen? Daar willen we bij stilstaan.

Van harte welkom!

TRAP-IN  2de PINKSTERDAG

Vorig jaar kon per project € 2650,- worden uitgedeeld. Een schitterend resultaat! Tweede Pinksterdag (21 mei) wordt de Trap-In voor de 44ste keer georganiseerd. En wéér gaat de hele opbrengst naar de projecten. Geen cent blijft aan de strijkstok hangen.Eén van die projecten is het project van kruisheer Rein Vaanhold: de nieuwbouw van de lagere school in Bwalengire (Congo), die door de Congolese kruisheren wordt geleid. De huidige school is opgebouwd uit bamboestokken, die opgevuld zijn met leem. Bij elke regenbui spoelt de leem er tussenuit. Gevolg: grote gaten in de muren.

Een solide school is hard nodig. Trap-In wil daarin steunen. Een extra reden om mee te fietsen, want eigenlijk zijn alle projecten de moeite waard. Trap-In heeft ook een bijzondere naam opgebouwd: waar kun je zo schitterend en gezellig fietsen voor een goed doel?

Kunt u niet meefietsen? Geen nood: u kunt na elke zondagsviering een deelnemerskaart kopen voor minimaal € 5. Zo “fietst u niet, maar u trapt wel mee”! Ook op andere adressen zijn de kaarten te koop: bijv. bij Eigen Herd.

Trap-In zoekt ook nog medewerkers. U kunt zich aanmelden via info@trap-in.nl of op telefoonnummer 0413-269484.

Ontwikkelingswerk! Een goed begin, fiets de Trap-in!!

HERDENKING VERMOORDE MISSIONARISSEN

Op zondag 27 mei willen we nog even stilstaan bij vijf, in 1965, in Congo vermoorde Udense Kruisheren. In de viering wordt daaraan aandacht besteed. Peter Snijkers, Provinciaal overste van de Kruisheren, zal voorgaan. Hij is zelf enige jaren werkzaam geweest in Congo.

Daarnaast vierde rector Vaanhold eerder op 21 mei zijn tachtigste verjaardag. Ook bij dit heugelijke feit willen we op deze zondag stilstaan.

LEZING: BIJNA 100 JAAR KRUISHEREN IN CONGO

Sinds 1920 zijn de Kruisheren in Congo pastoraal actief.

Aanvankelijk was de missionering gericht op evangelisatie. Later evolueerde dit naar ontwikkelingshulp. Nu ligt de focus op ontwikkelingshulp die selfsupporting is.

In de beginjaren stond de verkondiging van het Rijk Gods en de band tussen kerk, school en hospitaal borg voor gegarandeerde hulp in het gebied. Hieruit ontstond het bisdom Bondo.

 

'Op missietocht in Congo'

In de roerige jaren ’60 na de Congolese onafhankelijkheid, werden de Kruisheren en hun missie gevoelige klappen toe gebracht: 21 kruisheren en nog 10 andere missionarissen werden op brute wijze vermoord door opstandelingen.

Rond de ’70-er jaren was de Afrikaanse kerk in opbouw. Een kleiner aantal kruisheer-missionarissen, geassisteerd door ontwikkelingswerk(st)ers, hielp  de Congolese clerus om de inheemse bevolking te evangeliseren en ook vooral sociaal, cultureel en economisch te emanciperen. De samenwerking verliep niet voorspoedig en ook het aantal roepingen was teruggelopen. Besloten werd om het bisdom Bondo te verlaten en zich te gaan richten op een nieuw bisdom Butembo-Beni en op Kinshasa.

Na 30 jaar kan men zeggen dat het een goede stap is geweest. Er is een groot aantal roepingen voor het kloosterleven en veel godsdienstige en socio-culturele activiteiten. Over deze ontwikkeling zal Kruisheer Roger Janssen op dinsdag 29 mei om 19.30 uur een lezing houden in de Kruisherenkapel.

Na de lezing zijn er ook boeken te koop die deze historie in periodes uitgebreid behandelen.

14 KINDEREN STELLEN ZICH VOOR

Tijdens de viering van woord en gebed op zondag 3 juni om 10.00 uur zullen de kinderen die twee weken later voor de eerste keer het brood van Jezus zullen gaan breken, delen en eten zich voorstellen. U bent van harte welkom!

14 KINDEREN BREKEN EN DELEN HET GEZEGENDE BROOD VOOR HET EERST

Op zondagmorgen 17 juni (Vaderdag) gaan tijdens een feestelijke viering om 10.00 uur de kinderen die zich twee weken eerder aan onze geloofsgemeenschap hebben voorgesteld voor het eerst het gezegende brood van Jezus breken, delen en eten. Zij hebben zich in de maanden mei en juni voorbereid op deze bijzondere gebeurtenis. Behalve de familieleden van de kinderen bent u, allen die zich verbonden voelen met de Kapelgemeenschap Ter Linde van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. We hopen dat alle stoelen in de kapel bezet zullen zijn. 

 OPBRENGST VASTENAKTIE

In de vastentijd en met pasen is gecollecteerd voor de nog wat “primitieve” Asmat-bevolking in Papua Nieuw Guinea. De Indonesische kruisheren bouwen daar aan een Koperasi Pastoral om de levensomstandigheden van Asmat te verbeteren. Hier kunnen zij goederen en levensmiddelen tegen eerlijke prijzen verhandelen. Ook leren ze d.m.v. trainingen om te gaan met geld.

De collecte na de vieringen heeft € 2.277,74 opgebracht. Per bank/giro is nog € 640 overgemaakt. Het totaalbedrag komt daarmee op € 2.917,74.

Een fantastisch resultaat! Héél véél dank hiervoor!

In de toekomst zullen we zeker op de hoogte worden gehouden van de vorderingen!

BLIKSEMS!  WAT EEN KNAL!

April doet wat ie wil! Dat hebben we gemerkt op de 10de. Een onweertje trok over. En toen die knal: het leek wel een explosie! Het was heel dichtbij ingeslagen, de klap kwam heel snel na de flits en ook het licht ging uit. De volgende morgen werd het mij al vroeg duidelijk: een dringend telefoontje uit het klooster.

In de loop van de morgen kwam de omvang van de schade in beeld, gelukkig niemand verwond. Binnen no time liep er een colonne monteurs rond om de eerste nood te ledigen. Om 13.00 was er een afscheidsviering in de kapel en de lichtinstallatie was uitgevallen. Gaandeweg bleek dat niet het enige te zijn. Maar de mensen hebben gelukkig weinig gemerkt. Er was op tijd licht. En er was gelukkig nog geluid.

Ook in het klooster, de aanleunwoningen en in St.Jan was er de nodige schade.

Gaandeweg vertellen ooggetuigen hun verhalen: een vuurbol sloeg op de klokkentoren van de kapel. De bliksemafleider heeft z’n werk gedaan, maar m.n. rector Vaanhold schrok zich een hoedje: twee contactdozen branden volledig uit. Het korte lijntje naar boven was wel héél kort! Ook bij hem was de elektronische apparatuur er niet tegen bestand. Maar zijn koelkast deed het nog! De stekker zat zelfs nog in het uitgebrande stopcontact.

Sinds de 11de lopen de monteurs af en aan. Dan denken ze het gerepareerd te hebben en dan blijkt weer een ander onderdeel de bliksem ook niet overleefd te hebben. Ze verzekerden mij, dat we daar de komende 2 maanden nog rekening mee moeten houden... Jasper Starink (beheerder) en ik houden ons hart vast...

Ik hoop dat we met Pinksteren DIT hemelse vuur bijna zijn vergeten....

Jacques Delemarre

BEELDEN O.L. VROUW TER LINDE

Er zijn beelden van O.L.Vrouw ter Linde te koop in verschillende uitvoeringen (Polychroom-, brons- en terracotta-kleurig). Achter in de kapel ligt een folder met informatie over het bestellen van deze Mariabeelden. Deze info kunt u ook hier  downloaden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 3 juni. Kopij kan tot UITERLIJK 27 mei worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com