KAPELPOST JANUARI 2018

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties hier downloaden

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Met ingang van 1 januari 2017 staat de Kapelgemeenschap ook financieel op eigen benen….. een beetje spannend was dat wel! Op zondag 21  januari aanstaande heffen we met iedereen van de Kapelgemeenschap Ter Linde na de thematische viering (tekstgroep en koor Mistral) het glas op onze Kapelgemeenschap in het jaar 2018 en de jaren daarna! Maar ook iedereen die de Kapelgemeenschap een warm hart toedraagt is na de viering van harte welkom! Uiteraard is er ook koffie en thee. Henk Trimbach zal als voorzitter het woord tot ons allen richten.

WEEKVIERINGEN HERVAT

Sinds 2 januari zijn de vieringen op dinsdag- en donderdagmorgen weer hervat. Deze eucharistievieringen zijn ’s morgens om half negen. Nadat voorganger kruisheer Frans Dortmans geblesseerd raakte, moesten deze vieringen tijdelijk worden gestopt. Maar vanaf heden bent u weer welkom!

DE FINANCIËLE BAROMETER

Vanaf 1 januari 2017 staat onze Stichting Kapelgemeenschap Ter Linde financieel op eigen benen. De jaren ervoor konden we leunen op afdekking van de exploitatie door de Stichting Kruisheren Kapel met daar achter BrabantZorg. In de jaren 2012 t/m 2016 hebben zij substantieel bijgedragen aan het huishoudboek van onze stichting.

Om in 2017 een verantwoorde begroting en uiteindelijk resultaat te kunnen bereiken moesten we trachten om én meer inkomsten te genereren én de kosten te reduceren. Hiervoor zijn grote offers gevraagd aan bijvoorbeeld de koren en de voorgangers. De vergoedingen hebben we, in goed overleg, ongeveer gehalveerd. Ook hebben we met de Stichting Kruisherenkapel nieuwe afspraken gemaakt voor het gebruik van de kapel. Minder vieringen en lagere kosten. Eenieder heeft hier constructief in meegedacht. Veel dank aan allen betrokkenen. 

Ook al hebben we de kosten fors kunnen reduceren, dan nog was de begroting taakstellend. De opbrengsten uit o.a. collectes en donaties zouden iets hoger moeten worden om gezond te blijven. We kunnen ons allen gelukkig prijzen: dit is gelukt! De laatste cijfers moeten nog worden verwerkt maar we kunnen stellen dat door de diverse giften het jaar 2017 positief kan worden afgesloten.

Ontzettend bedankt aan de gevers. We hopen dat u dit ook de komende jaren kunt en wilt volhouden om onze Kapelgemeenschap haar verbindende rol te laten blijven vervullen.

Daarnaast hopen we dat ook nieuwe donateurs zich melden, schroom niet om contact te leggen.

Wim Thus,
penningmeester Stichting Kapel Gemeenschap.

Contact via Kapelteam.

OPBRENGST ADVENTSACTIE

In de Advent en tijdens de kerstvieringen is gecollecteerd voor een computerproject in Kinshasa en Mulo (Congo). De elektriciteitsvoorziening is zo slecht dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de computers te laten functioneren. Deze computers worden in het onderwijs gebruikt.

De inzameling heeft € 2.300,97 opgebracht en ook is nog € 65 rechtstreeks overgemaakt.

Totaal dus € 2.365,97 !! Een fantastisch bedrag, waar ze in Congo heel blij mee zullen zijn!

WORTELEN IN HET “HUIS VAN  DE LIEFDE”

Dit is het thema van de thematische woord- en communieviering op deze zondag 4 februari om 10.00 uur.

In deze viering horen we hoe Jezus rondtrekt, om zijn boodschap van liefde en genezing te brengen. Zoals nu in onze tijd, was er ook in de tijd van Jezus, veel onrust, angst en onzekerheid over de toekomst.

Hoe kunnen wij in deze tijd leven midden in een wereld, die wordt gekenmerkt door angst en geweld?

We gaan in deze viering samen op zoek naar het huis van de liefde, waar God verblijf houdt en waarin Jezus zich met regelmaat terugtrok. Ook wij zijn welkom in dat huis.

Hoe ziet dat huis eruit? Wat gebeurt daar? En hoe blijven wij in de buurt van dat huis? In deze viering zingen we samen o.l.v. cantor John Hilhorst.

Werkgroep Woord en Gebed.

ALS HET LEVEN TEN EINDE LOOPT

Noteer het alvast in uw agenda:

op zondag 11 maart zal Dr. H. Van Hulsteijn, internist, in de Kruisherenkapel een lezing houden over ‘voltooid leven’ met als titel: "Als het leven ten einde loopt", gevoeligheden en onomkeerbare beslissingen.

 

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Toegang: € 10.00. Nadere gegevens volgen nog.

MANDELA TEKENEN

Op maandag 19 maart a.s. om 19.30 uur neemt Willemien Geurts ons mee bij het zelf leren tekenen van een mandala. Vanuit het midden kun je prachtige figuren tekenen die je zelf ontwerpt. Je hoeft geen teken-talent te hebben. Noteer het alvast in uw agenda.

BEELDJES  Onze Lieve Vrouw ter Linde

Er zijn weer beeldjes van Onze Lieve Vrouw ter Linde te koop. Achter in de kapel liggen foldertjes met alle informatie. Deze informatie kunt u ook op de website vinden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 4 februari. Kopij kan tot UITERLIJK 28 januari worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.

 

 

KapelPost is ook hier  te downloaden via de website van de kapelgemeenschap.