KAPELPOST JANUARI 2019

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier  te downloaden.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op zondag 6 januari heeft er na de prachtige viering van 10.00 uur een gezellige, goed bezocte nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, waar heerlijk werd nagepraat over de vieringen de toespraakjes door de voorzitter van de kapelgemeenschap (Johan v.d. Leest) en door een lid van het inspiratieteam (Erick Mikkers), beiden met een korte terugblik en van daaruit een blik vooruit het nieuwe jaar in.

ADVENTSACTIE

De Adventsactie was weer bestemd voor het Asmatvolk op Papua Nieuw-Guinea, waar de kruisheren een heel bijzonder project opzetten. Met de opbrengst (€ 1995,-) kunnen ze een belangrijke stap in de goede richting zetten! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!Mocht u het vergeten zijn, dan kunt u het alsnog overmaken op rek.nr. NL73ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden steunt Asmat. Dit is overigens een ANBI-instelling: u kunt uw gift dus van de belasting aftrekken.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Als bestuur zijn wij het laatste half jaar vooral het uitvoeren van de bestuursnotitie ‘de volgende stap’ aan het monitoren. De inspiratiegroep maakt daarin flinke stappen. Er wordt een cursus ‘bezield spreken’ georganiseerd en er zijn in de adventstijd tafelgesprekken geweest over de toekomst van de vieringen van de Kapelgemeenschap. Daar kwam in november de mededeling van José Kodden bij die aangaf dat ze een nieuwe benoeming heeft geaccepteerd bij het gevangeniswezen, waardoor haar inzet bij onze Kapelgemeenschap in het gedrang komt.

Daarnaast zijn er de maandelijkse gesprekken met de Stichting Kruisherenkapel (SKK) over de exploitatie van de kapel, waarbij twee onderwerpen in elke vergadering aan de orde kwamen: hoe kan het voortbestaan van de kapel gegarandeerd blijven en hoe ver staat het met het herstel van de gevolgen van de blikseminslag. Om met het laatste punt te beginnen: het dak behoeft nodig onderhoud, en daar wordt zeer binnenkort mee gestart. Het eerste is meer van de lange adem, maar ook daar worden stappen gezet, waarover we zoals we het nu inschatten binnen nu en een paar maanden meer mededelingen kunnen doen.

Wij merken dat onze positie zoals die in ‘de volgende stap’ is neergezet, een bestuur op afstand, steeds meer vorm krijgt. De organisatie loopt steeds beter binnen onze Kapelgemeenschap. De vieringen worden door de bezoekers hoog gewaardeerd, gezien het aantal bezoekers. Het kapelteam doet heel goed werk, en er zijn natuurlijk nog wel zaken te wensen, zoals een paar meer pianisten…..

Tot slot: de werkgroep P.R. is stappen aan het maken om tot een betere interne en externe P.R. te komen. Daar komt ook binnenkort e.e.a. over naar buiten vanuit die groep.

En dan nog een nieuwtje: er komt dit voorjaar op het plein voor de kapel een nieuwe Lindeboom waar een beeldje van Onze Lieve Vrouw (Ter Linde) in geplaatst gaat worden.

Johan v.d. Leest, voorzitter

MANTRA’S ZINGEN

Muzikaal mediteren onder ervaren leiding van Hendrik en Petra Staal.

De term mantra komt uit het Sanskriet. [Man] staat voor ‘denken’ en [tra] voor ‘bevrijden’: mantra zingen is jezelf bevrijden van gedachten.

Het gaat bij een mantra om de trillingen die de klanken voortbrengen. Die werken in op je lichaam en geest en verspreiden zich door je hele lichaam.

Net als tijdens yoga of meditatie stopt het denken niet meteen. Maar als je de tekst vaak genoeg blijft herhalen gebeurt er wat in jou, ontstaat er verandering in de gedachten en ook vastgelopen emoties kunnen worden losgetrild.

DATUM:        Zondag 27 januari 2019

TIJD:              14.30 – 16.30 uur

PLAATS:       Kruisherenkapel

TOEGANG:   € 10,-- [ inclusief koffie/thee ]

 

KEN JE MIJ? WIE BEN IK DAN?

 

In de Woord- en Gebedsviering van 3 februari om 10.00 uur gaan we op deze vragen in!

Trijntje Oosterhuis zong er een heel indringend lied over en we laten ons daardoor inspireren.

Wie is die “jij” eigenlijk en wie is die “ik”?  Van harte welkom!

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 3 februari 2019. Kopij kan tot UITERLIJK 27 januari worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.