HET LEVEN: EEN ADEMTOCHT!?

Je zou iets willen weten

over het doodsgeheim.

Maar hoe zul je het vinden,

tenzij je het zoekt

in het hart van het leven?

De uil, wiens aan de nacht gebonden ogen

blind zijn voor de dag,

kan de verborgenheid van het licht

niet ontsluieren.

Indien je de geest van de dood

aanschouwen wilt,

open dan wijd je hart voor het lichaam

van het leven.

Want leven en dood zijn één

zoals de rivier en de zee één zijn.

(Kahlil Gibran)

Dienst van Woord, Gebed en Communio

zondag

4 november 2012

2.

T E R O P E N I N G

Woord van welkom

Verdoofd en schamper van gemis

Kwartet:

Allen:

Uw naam ons eertijds aangezegd

volhardt in onze oren

opdat wij doen het volste recht

en zijn uit U geboren

‘de minste mens een naaste zijn’:

3.

dat woord heeft zin gegeven

ons angst beladen leven.

Die gaan de wegen van uw woord

geen lot is hen beschoren

dan Gij, Gij plant hun adem voort

uw land zal hen behoren.

Woestijnen gaan in dauw gedrenkt

geluk zal wedervaren

aan wie verworpen waren.

Het geheim van leven

Geboren worden, het gebeurt je,

geen mens, die erom vraagt!

Leven krijgen, het overkomt je,

niemand kan kiezen.

Te leven krijgen hoelang,

waartoe en waarheen?

Niemand die het weet.

Sterven, de dood in moeten

niemand ontkomt eraan.

Is er een begin,

is er een einde van leven?

Het geheim van leven en dood,

van dood en leven,

kunnen wij geen woorden geven.

Wat ons rest, is het vermoeden,

wat ons sterkt, is de hoop,

wat ons draagt, is het geloof,

dat het leven sterker is dan de dood,

omdat leven liefde is.

En liefde is goddelijk

en wat goddelijk is,

vindt haar oorsprong

in een Eeuwig Geheim!

4.

Gedachte…

Gebed

Eeuwige,

Gij die mensen tot leven roept,

lees met de ogen van Uw menslievendheid

onze namen in uw hand en gun ons,

over grenzen van dood en duisternis heen,

genadig ook volheid van leven.

allen: Open onze ogen voor het licht

open ons hart voor liefde en mededogen.

Eeuwige,

Gij die mensen tot leven roept,

en hen uitnodigt tot het doen

van gerechtigheid en vrede,

wees ons barmhartig en ontferm u over ons,

als wij eerlijk bekennen dat wij soms tekortschieten

door nalatigheid

en de beslommeringen van alledag.

allen: Open onze ogen voor het licht

open ons hart voor liefde en mededogen.

Eeuwige,

maak ons tot aandachtige luisteraars

als uw woorden open gaan

opdat wij gaan zien

hoe de weg naar het leven leidt

en hoe Jezus van Nazareth,

U een zoon en ons een broeder,

ons daar in voorgaat

en de dood door de liefde overwint.

allen: Open onze ogen voor het licht

open ons hart voor liefde en mededogen.

5.

D I E N S T V A N H E T W O O R D

Uit het eerste Testament: naar psalm 103

Jezelf een ademtocht te weten,

een mens, verdwijnend

in het onophoudelijk gaan en komen

van namen en gezichten.

Zo nameloos en ongekend, zo snel vergeten.

Jezelf een ademtocht te weten,

een bloem die amper bloeit

en nauw’lijks wortelen kan...

Met alle grote woorden, met alle zekerheid

waarmee wij ons omgeven,

toch broos en breekbaar...en wij weten het.

Breekbaar als een droom in de morgen:

zo snel zijn wij vergeten.

Dan toch je naam te horen noemen:

jij bent gekend, jouw naam zal Ik bewaren,

jouw leven valt niet uit mijn hand,

het blijft gedragen door mijn trouw.

Zo toch je naam te horen noemen:

zo van begin tot eind omarmd te zijn.

Ja, dat is Hij, die je bij blijft!

Een plek om te schuilen, een thuis,

steeds weer na alle zwerven, is Hij.

Liefde, die wachten kan,

een hart, ruimer dan heel ons leven.

Hij maakt ons meer dan een ademtocht;

Hij vult ons met Zijn adem!

Stilte……

6.

Woorden van Jezus van Nazareth (naar Joh 14 )

Woorden van Jezus in zijn afscheidstoespraak,

opgeschreven door Johannes.

Heb geen angst en wees niet treurig

als ik er straks niet meer zal zijn.

Geloof me, Gods hart is wereldwijd.

In het huis van mijn vader is ruimte voor velen.

Ik ben niet bang om door de dreigende dood

op Hem terug te vallen,

gewoon omdat ik weet dat het goed is

in Hem, in het Grote Leven geborgen te zijn.

En ik zeg jullie: in Hem vinden wij

elkanders leven onbeschadigd terug

tegen de tijd dat Hij zal zijn "alles in allen".

Tot zolang kan ik jullie alleen maar zeggen:

wie mij heeft meegemaakt

heeft tegelijk God leren kennen.

Wat ik gedaan heb en wie ik ben geweest,

het was de Levende zelf,

die in mij ten einde toe

aan het woord kon komen

en die zichzelf heeft leren kennen

al doende wat ik deed.

Moet ik nog méér zeggen?

Geloof dan, op grond van mijn daden,

dat de Vader leeft in mij en ik in Hem.

En jullie óók: als je God wilt zien,

gééf Hem dan te zien

door voor elkaar zo goed als God te zijn.

Dan zul je nog groter wonderen doen dan ik:

je zult het leven verder brengen,

tot alles is voltooid, oneindig goed gemaakt!

7.

Schriftlied

Allen:

Overweging

Stilte

8.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een Levenskracht

die bomen hun bladeren geeft

en bloemen hun kleuren.

Allen: Ik geloof

dat deze Kracht van Leven

mensen één voor één

eigen taal en gezicht geeft.

Ik geloof in een Levensgeheim

dat alles in beweging zet

en steeds nieuwe wegen zoekt.

Allen Ik geloof

dat dit Geheim van Leven

ook mensen beweegt

beweegt naar 't goede.

Ik geloof in een Levensadem

die vogels hun lied geeft

elk dier een eigen geluid.

Allen Ik geloof

dat deze Adem van Leven

mensen woorden geeft

om elkaar te verstaan.

Ik geloof in een Levensgeest

die ongrijpbaar maar voelbaar is

vandaag, morgen en daarna.

Allen Ik geloof

dat deze Geest van Leven

groter is dan mensen

en sterker dan de dood.

I N T E R M E Z Z O

mededelingen

collecte

9.

Het leven dwingt mij levenslang

na te denken over de dood;

de dood dwingt mij

eeuwig

te denken over het leven.

D I E N S T V A N D E T A F E L

Voorbeden

acclamatie

Onze Vader verborgen

Onze Vader verborgen

Uw naam wordt zichtbaar in ons;

Uw koninkrijk kome op aarde

Uw wil geschiede:

een wereld met bomen tot in de Hemel

waar water, schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten

10.

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen;

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd;

nooit een mens meer gemarteld,

niet een mens geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Allen:

Vredewens

Communiegebed

Vg: Om te komen tot onszelf,

tot het stil en diep geheim

dat ons leven in zich draagt,

daarom noemen wij jouw naam:

Allen: God onmeetbaar en onzichtbaar,

als een woord aan ons gegeven,

toch aanwezig in ons midden

als de warmte om ons heen,

11.

Vg: Die wij noemen: vader, moeder,

vuur en adem van ons leven,

lieve schaduw, zachte vrede,

altijd bezig in ons hart,

Allen: Die wij danken om iedere mens

die op aarde leven mag,

om ieder kind dat wordt geboren,

om ieder die een ander vindt,

Vg: Die wij zoeken om de troost

in het mateloos verdriet

om verloren idealen

en een mens die sterven moet,

Allen: Die wij vieren om het licht

dat doorbreekt als wij donker zijn,

om de toekomst die wij dromen

en de liefde om ons heen,

Vg: In wie wij wonen als een huis

waar ruimte is voor alle mensen,

waar mensen ergens voor elkaar

een plaats bewaren in hun hart,

Allen: Op wie wij hopen, hoe dan ook

op de redding van de wereld,

dat de dood het laatste woord niet is,

en dat mensen vrijuit gaan,

Vg: Die wij smeken om bevrijding

voor ontrechten en vertrapten,

om de kracht in onze handen

om recht te doen en op te staan,

Allen: Die wij danken, vast en zeker

voor die Jezus van Nazareth,

van wie wij de naam bewaren

en doorgeven aan onze kinderen,

Vg: Omdat Hij arm was met de armen

en liefde droeg voor iedereen,

12.

en daarom niet was klein te krijgen

door de waarheid van de dood,

Allen: Omdat Hij ons heeft aangewezen

hoe wij ons leven moeten gaan:

liefde geven tot wij breken

om brood voor een ander te zijn.

Zo willen wij gaan op zijn weg,

een handvol brood zijn voor elkaar

en oog hebben voor elkaar

in het leven dat wij samen leven.

Breken en delen

Glimlachend, open, eerlijk –

het lichaam beheerst en vrij.

Een man die werd wat hij kon,

en was wat hij was –

steeds bereid alles bijeen te brengen

in een eenvoudig offer.

Morgen zien we mekaar,

de dood en ik - .

Hij zal zijn degen stoten in een wakend man.

Maar hoe schrijnt de herinnering

aan elk verspild uur

(Dag Hammarsköld)

Ik zal er zijn

Kwartet:

Alle denkbare en ondenkbare

levende zielen bevelen wij U aan.

Gij hebt U toch beschikbaar gesteld,

wij mochten U roepen, hebt Gij ge­zegd,

'Ik zal er zijn' was uw naam.

13.

Wij zijn de mensen die Gij gemaakt hebt.

Gij die gezegd hebt: troost mijn volk

voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,

voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,

is er geen troost, geen woord dat redt.

Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt?

14.

En de doden, vergaan in de aarde,

verstrooid op de wind, voorgoed on­vindbaar,

en allen die weg zijn gegaan zonder groet.

Wat heeft met hen gedaan

Hij die nooit laat varen het werk van zijn handen?

Gij die in den beginne hebt geroepen:

licht, en de duisternis vluchtte,

dag, en de nacht kromp ineen,

mensen, en uit het onbestaanbare werden wij mensen.

Grondvest opnieuw dit huis vol men­sen,
deze aarde.

T O T B E S L U I T

Oproep

Jullie vragen:

wat is de verrijzenis van de doden?

Ik weet het niet.

Jullie vragen:

wanneer is de verrijzenis van de doden?

Ik weet het niet.

Jullie vragen:

bestaat er een verrijzenis uit de doden?

Ik weet het niet.

15.

Jullie vragen:

bestaat er geen verrijzenis uit de doden?

Ik weet het niet.

Ik weet alleen maar waar jullie niet naar vragen:

de verrijzenis van de levenden.

Ik weet alleen maar waartoe Hij ons roept:

tot verrijzenis hier en nu.

(Kurt Marti)

Zegenwens

Moge het geloof
waarin we staan
hoorbaar worden
in ons spreken.

Moge de hoop
die leeft in ons hart
zichtbaar worden
op onze gezichten.

Moge de liefde
die ons bezielt
tastbaar worden
in ons handelen.

Zegene en behoede ons daartoe

de Eeuwige die met ons gaat

Niemand weet wat leven is,

alleen dat het gegeven is,

en dat van dit geheimenis

God het begin en einde is.

16.

Slotlied: Ga mee met ons

Ga mee met ons, verberg U niet altijd

gun ons een flits een teken in de tijd

dat U nog leeft nog steeds om mensen geeft

en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons wie zijn wij zonder U?

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.

Licht op in ons wees vuur en vlam van hoop

houd steeds in ons de toekomstmens ten doop